સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં ૩૦ % ઘટાડાની શકયતા.

કોરોના વાયરસ અને લોકડાઉનને કારણે દેશભરમાં અનેક લોકોની નોકરી જતી રહી છે તો મોટાભાગની કંપનીઓમાં નોકરી કરતા લોકોના પગારમાં ઘટાડો થયો છે. રાજય સરકારની આવકોમાં પણ ઘટાડો થયો છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરકારે મોઘવારી ભથ્થા સ્થગિત કર્યા બાદ હવે …..

વધુ વાંચો...

Annexure for Medical Reimbursement

“ગુજરાત રાજ્ય (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫” મુજબ કર્મચારીએ કે પેન્શનરે તેમના મેડીકલ બિલના દાવા સાથે ડોક્ટરની સહી કરાવીને ખૂબ જ અગત્યનું પરિશિષ્ટ – ૨ સામેલ રાખવાનું હોય છે. જેનો નિયત નમૂનો નીચેની લિન્ક પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

વધુ વાંચો...

સાતમા પગારપંચ માટે પગાર ચકાસણી બાબત

નાણા વિભાગ દ્વારા તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૭ના પરીપત્રથી સાતમા પગારપંચ અ‌ન્વયે કર્મચારીની પગારબાંધણી જે તે કચેરી દ્વારા કરેલ છે તેની ઓનલાઇન ચકાસણી કરવા માટે કાર્યપદ્ધતિ અને વ્યવસ્થાતંંત્ર ગોઠવેલ છે. આ અંગેનો પરીપત્ર નીચેની લિ‌‌‌‌‌ન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરો. સાતમા પગારપંચના પગારની ચકાસણીનો પરીપત્ર

વધુ વાંચો...

Option for pay fixation in ROP – 2016

જેમને સાતમું પગારપંચ લાગુ પડે છે તેવા કર્મચારીઓએ સાતમું પગારપંચ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬થી મળવાપાત્ર થાય છે. પરંતુ, ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો-૨૦૧૬માં સાતમું પગારપંચ ક્યારથી સ્વિકારવું છે તે અંગે કર્મચારીએ વિકલ્પ આપી શકે એવી જોગવાઇ છે. ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર સુધારણા) …..

વધુ વાંચો...

Revision of Pay Rules, 2016

The Gujarat Civil Services (Revision of Pay) Rules, 2016 is published by Finance Department, Government of Gujarat by Notification No. (GN-49) PGR-102016-2-Pay Cell. Dated 19/08/2016. ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગ દ્વારા તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૬ના જાહેરનામાથી ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે પગાર સુધારણા નિયમો – …..

વધુ વાંચો...