Tag: હિન્દી પરીક્ષા

સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની પરીક્ષાઓની મુક્તિ અંગે

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગરના તારીખ: ૨૦/૯/૧૯૬૭ના ઠરાવ ક્રમાંક: હનપ/૧૧૬૭-ક મુજબ સરકારી કર્મચારીઓએ હિન્દી પરીક્ષા કરવા બાબતની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. ⇒ કઈ પરીક્ષા કોણે આપવી ફરજીયાત છે? હીન્દી પરીક્ષાઓ નીચે બતાવેલ ત્રણ પ્રકારની છે. અને તેની નીચે દર્શાવેલ …..

વધુ વાંચો...